Wydział WIET prowadzi badania podstawowe oraz stosowane, obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe, które są finansowane przez krajowe i międzynarodowe instytucje finansujące i pośredniczące. Najważniejsze instytucje finansujące badania to:

 • Narodowe Centrum Nauki (NCN),
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR),
 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA),
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Wydział WIET realizował liczne projekty finansowane w programach: 

 • Program European Research Council (ERC),
 • Programy Narodowego Centrum Nauki (OPUS, SYMFONIA), 
 • Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (LIDER),
 • Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),
 • Strategiczne programy sektorowe: GOSPOSTRATEG, INFOSTRATEG, CybersecIdent, Bezpieczeństwo i Obronność Państwa (BiO).

Wydział WIET realizuje projekty zamawiane przez:

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki,
 • Ministerstwo Cyfryzacji,
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
 • Ministerstwo Obrony Narodowej,
 • Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Pracownicy uczestniczyli w konsorcjach międzynarodowych, realizujących projekty finansowane przez zagraniczne programy badawcze:

 • Programy Ramowe UE: HORYZONT 2020, HORYZONT EUROPA,
 • Programy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN,
 • Programy Europejskiej Agencji Kosmicznej,
 • Programy Europejskiej Agencji na rzecz Obronności,
 • Programy badawcze OPI i EURAMET,
 • Fundusze Norweskie,
 • Bilateralne programy międzynarodowe.

Wydział WIET wielokrotnie występował w projektach międzynarodowych w charakterze lidera konsorcjów.