Rada Społeczna funkcjonująca przy WIET jest kolegialnym ciałem doradczym, działającym na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy WIET, a zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi i organizacjami. Skupia przedstawicieli wiodących podmiotów, będących liderami rynku IT.  

Rada spełnia szczególną rolę w zakresie współpracy i wymiany doświadczeń. Główną problematyką działania jest dostosowywanie zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów Wydziału do potrzeb i wymagań pracodawców oraz rozwijanie współpracy Uczelni w zakresie badań i rozwoju z podmiotami z jej otoczenia. 

Rada Społeczna ma charakter otwarty. Składa się z przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji, urzędów administracji państwowej i samorządowej, a także osób fizycznych, których działalność jest związana z kierunkami kształcenia studentów oraz badaniami naukowymi realizowanymi na WIET. 

Rada nie ogranicza się do największych podmiotów. Obejmuje firmy średnie i małe, a także polskie. 

Zadania Rady Społecznej obejmują:

  • wymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów AGH i związana z tym pomoc w monitorowaniu rozwoju zawodowego absolwentów Wydziału,
  • formułowanie propozycji dostosowania oferty edukacyjnej i badawczej Wydziału do aktualnych oczekiwań firm i instytucji,
  • propagowanie udziału pracowników podmiotów zewnętrznych w procesie kształcenia studentów poprzez m.in. organizowanie zajęć dydaktycznych z ich udziałem, a także pomoc w organizowaniu praktyk i staży studenckich,
  • działanie na rzecz promocji Wydziału i prowadzonych przez Wydział kierunków kształcenia,
  • wspieranie wymiany informacji między środowiskami reprezentowanymi w Radzie Społecznej oraz tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć w obszarach edukacji, działalności badawczej i rozwojowej oraz inicjowanie takich przedsięwzięć. 

Efektami współpracy Wydziału z Radą są przedsięwzięcia edukacyjne oraz naukowo-badawcze. Przy jej pomocy są organizowane na Wydziale IET seminaria, warsztaty i konferencje. 

Ważnym efektem działania Rady Społecznej jest współpraca w zakresie kształtowania programu dydaktycznego. Współpraca w tym zakresie polega na dyskutowaniu kierunków zmian w programie, a także na pozyskiwaniu opinii nt. inicjatyw WIET. Przedsiębiorstwa deklarują wsparcie przy realizacji procesu kształcenia (np. w zakresie wiedzy, wyposażenie laboratoriów, wspólnie prowadzone prace dyplomowe) oraz uczestniczą w realizacji praktyk zawodowych. 

Stała współpraca z firmami (m.in. Akamai, Cisco, Comarch) w zakresie modyfikacji oraz unowocześniania zajęć dydaktycznych sprawia, że kierunki są oceniane przez studentów i absolwentów bardzo wysoko. Absolwenci są cenionymi specjalistami, poszukiwanymi przez firmy wytwarzające elektronikę i oprogramowanie układowe, operatorów sieci komórkowych, dostawców usług internetowych, producentów oprogramowania specjalistycznego i użytkowego oraz integratorów systemów teleinformatycznych.