Instytut Elektroniki: Kierownik Projektu prof. dr hab. inż. Artur Rydosz
Nazwa jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nazwa stanowiska: stypendysta – student (1 etat)

Wymagania:
1) ukończone studia I stopnia (inżynierskich, licencjackich) na kierunku biochemia, chemia, biologia, biofizyka, bioinżynieria, elektronika oraz inżynieria materiałowa
2) uczestnik studiów II stopnia ww. kierunków
3) zaangażowanie w realizacje projektu, chęć rozwoju

Opis zadań:
Oferta dotyczy pracy w projekcie SONATA BIS -12 NCN „Badania nad możliwością realizacji bioczujników do detekcji biomarkerów cukrzycy i NAFLD otrzymywanych w technologii TWD/GLAD” (Umowa nr UMO-2022/46/E/ST7/00008).
Kandydat będzie brał udział we wszystkich zadaniach badawczych projektu, w tym w przygotowaniu czujników oraz systemu pomiarowego, w analizie wyników oraz implementacji sieci neuronowych, w biofunkcjonalizacji czujników.

Typ konkursu: NCN SONATA BIS-12
Termin składania ofert: 25.02.2024r. godz.23:59
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.02.2024r.
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia:
umowa stypendialna 1000 PLN/m-c
data rozpoczęcia: 01.03.2024r.
czas trwania umowy: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia

Dodatkowe informacje:
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć droga mailową na adres rydosz@agh.edu.pl następujące dokumenty:
1) życiorys (uwzględniający posiadane umiejętności, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, odbyte praktyki i wyróżnienia)
2) zaświadczenie o uczestnictwie w studiach II stopnia
3) list motywacyjny zawierający wyraźnie ustosunkowanie się do zadań przewidzianych w projekcie
5) oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do kierownika projektu:
prof. dr hab. inż. Artura Rydosza prof. AGH Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków al. Mickiewicza 30, tel. 12 617 25 94, rydosz@agh.edu.pl