Opiekunami obowiązkowych praktyk są:

dla kierunków: Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektronika:

dr inż. Piotr Bratek (Instytut Elektroniki)
Pawilon C-3 pok. 512  (5 piętro)
Tel. (48) 12 617-27-24
e-mail:

 dla kierunków: Teleinformatyka oraz Cyberbezpieczeństwo:

dr inż. Michał Grega (Instytut Telekomunikacji)
Pawilon B-9, pok. 313 (3 piętro)
Tel. (48) 12 617-38-05
e-mail:

 

INFORMACJE OGÓLNE

Wszystkie sprawy związane z organizacją obowiązkowej praktyki student załatwia samodzielnie, a mianowicie:

– wybór miejsca praktyki oraz stosowne uzgodnienia w danej instytucji,

– zakwaterowanie w akademiku w okresie praktyki (jeśli konieczne).

Na okres praktyki wymagane jest posiadanie ubezpieczenia NNW.

Warunkiem zaliczenia obowiązkowej praktyki jest dostarczenie sprawozdania – zaświadczenia potwierdzającego odbycie ww. praktyki (obejmującej ustalony zakres tematyki) w danej instytucji w okresie wakacji letnich (termin corocznie podawany w rozporządzeniu Rektora) do Opiekuna Praktyk.

Praktyka powinna trwać min. 4 tygodnie.

Zaliczenia praktyk dokonywane są przez Opiekuna.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Miejsce realizacji praktyki przedmiotowej i jej zakres podlega weryfikacji przez Opiekuna Praktyk. W przypadku wątpliwości czy dane miejsce praktyki i stanowisko jest zgodne z wymaganiami praktyki należy je zweryfikować mailowo z Opiekunem Praktyk.

Polisa NNW ma obejmować cały okres praktyki, odpowiedzialność za poprawność danych ubezpieczyciela, numeru polisy NNW i okresu jej obowiązywania spoczywa na studencie.

Sprawozdanie-zaświadczenie o odbyciu praktyki powinno zawierać:

– potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej przez studenta w danym okresie,

– zadania wykonywane przez studenta podczas praktyki (min. 1 akapit – max 1 stronę).

Dokument ten powinien być opatrzony odpowiednią pieczęcią i podpisem.

Dopuszczane jest posiadanie dwóch osobnych dokumentów zaświadczenia, sprawozdania.

AKADEMIK

Na czas praktyki student może uzyskać miejsce w akademiku. Szczegóły i warunki uzyskania miejsca w akademiku należy uzgadniać w Administracji Miasteczka Studenckiego. Wydział IEiT nie wypłaca zwrotów za akademik.

PRAKTYKA KROK PO KROKU

Wybór miejsca praktyki przez studenta – Zakładu Pracy, Uczelni.

Uzgodnienie wszelkich kwestii dotyczących praktyki z przedstawicielem Zakładu Pracy oraz z Opiekunem praktyk.

Wykupienie polisy NWW na czas trwania praktyki.

Odebranie porozumienia o prowadzenie praktyki studentów AGH (jeśli jest wymagane przez Zakład Pracy). Ze studentami odbywającym praktykę na Wydziale IEiT (na AGH) nie są zawierane porozumienia o prowadzenie niepłatnej praktyki dla studentów AGH.

Odbycie 4–tygodniowej praktyki.

Po zakończeniu praktyki (student i przedstawiciel Zakładu Pracy) uzupełnienie dokumentu: Potwierdzenie odbycia praktyki (dokumenty do pobrania/inne)

Potwierdzenie odbycia praktyki  – potwierdzenie przez przedstawiciela Zakładu Pracy odbycia praktyki (zatrudnienia), okresu jej trwania i zakresu prac studenta.

Zaliczenie praktyki zawodowej przez Opiekuna Praktyk. Warunek zaliczenia – dostarczenie Potwierdzenia odbycia praktyk oraz Karty oceny kompetencji praktykanta (dokumenty do pobrania/inne) z uzupełnionymi danymi osobowymi.

UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, STAŻE 

Studentowi zatrudnionemu przez dowolny podmiot gospodarczy można zaliczyć

wykonywaną pracę na poczet praktyki (w okresie semestru lub podczas wakacji) po wcześniejszym ustaleniu z Opiekunem

INNE SPRAWY

W przypadkach nieuregulowanych konieczny jest kontakt najpierw z Opiekunem Praktyk, a później, jeśli konieczne, z Prodziekanem ds. Kształcenia studiowanego kierunku.