oferty pracy w projekcie OPUS NCN „Analiza zastosowania uczenia maszynowego w przestrzennym przetwarzaniu sygnałów dźwiękowych”

Instytut Elektroniki, kierownik projektu dr hab. inż. Konrad Kowalczyk, prof. AGH        

Nazwa Jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Stanowisko: dwie oferty typu stypendysta/student/doktorant

Wymagania formalne:

– student(ka) studiów doktoranckich (III stopnia) w dyscyplinie elektronika, telekomunikacja, informatyka, inżynieria akustyczna, z lub pokrewnej,

– znajomość zagadnień przetwarzania sygnałów cyfrowych, uczenia maszynowego, algebry linowej i statystyki,

– bardzo dobra znajomość języków programowania Python (i/lub C/C++) oraz Matlab’a,

– ze względu na końcowy okres realizacji projektu, konieczne jest praktyczne doświadczenie w przestrzennym przetwarzaniu sygnałów dźwiękowych pochodzących z macierzy mikrofonowych,

– ze względu na końcowy okres realizacji projektu, konieczne jest praktyczne doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji technik przestrzennego przetwarzania sygnałów dźwiękowych nagranych macierzą mikrofonową.

Opis zadań:

Oferta dotyczy 2 ofert pracy (2 stypendystów/tek) w projekcie OPUS NCN „Analiza zastosowania uczenia maszynowego w przestrzennym przetwarzaniu sygnałów dźwiękowych” mającym na celu opracowanie nowatorskich metod przetwarzania wielokanałowych sygnałów dźwiękowych na potrzeby dźwięku przestrzennego, z zastosowaniem elementów uczenia maszynowego. Więcej szczegółów na temat projektu znajduje się na stronie Zespołu Przetwarzania Sygnałów AGH.  Do zadań 2 stypendystów należeć będą:

– integracja stochastycznych i głębokich metod przestrzennego przetwarzania sygnałów, z uwzględnieniem informacji przestrzennej,

– prowadzenie eksperymentów ewaluacyjnych opracowanych w ramach projektu metod i opis wyników tych ewaluacji.

Termin składania ofert: do 28.07.2022r. godz. 17:00

Warunki zatrudnienia:

– umowa stypendialna: 4000 PLN/m-c

– data rozpoczęcia: 01.08.2022 rok

– okres pracy w projekcie: 2-3 miesięcy

Forma składania ofert: e-mail

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć drogą e-mailową na adres: konrad.kowalczyk@agh.edu.pl następujące dokumenty:

1) życiorys,
2) list motywacyjny,
3) listę najważniejszych osiągnięć naukowych (spis publikacji, prezentacji konferencyjnych, nagród i wyróżnień, stypendiów, uczestnictwo w projektach),
4) w treści zgłoszenia należy zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.