Oferta pracy Opus 21 kierownik dr hab. inż. Artur Rydosz, Prof. AGH

Nazwa Jednostki: akademia górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

nazwa stanowiska: stypendysta/doktorant (1 etat)

Wymagania formalne:

  • Kandydat posiadający status doktoranta
  • wiedza z zakresu pomiarów czujników gazów
  • doświadczenie w projektowaniu elektroniki front-end do układów sensorowych, w pomiarach odpowiedzi czujników gazów, w algorytmach i uczeniu maszynowym
  • znajomość sieci neuronowych i elementów uczenia maszynowego

Opis zadań:

Oferta dotyczy pracy w projekcie OPUS NCN „Badania mikrofalowych czujników gazu na bazie wybranych tlenków metali – analiza teoretyczna i eksperymentalna.” Osoba otrzymująca stypendium w charakterze stypendysty – doktoranta, będzie brała udział w realizacji następujących zadań:

  • Opracowanie i wykonanie matrycy czujników mikrofalowych na bazie tlenków metali
  • Badania odpowiedzi czujnikowej wytworzonych matryc mikrofalowych czujników gazów
  • Analiza teoretyczna – mechanizm oddziaływania opracowanych mikrofalowych czujników
    z lotnymi związkami organicznymi (biomarkerami).

Typ konkursu NCN: Opus 21

Termin składania ofert: do 18.02.2022r. godz.23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.02.2022r.

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

–          Umowa: stypendialna, 3000 PLN/m-c

–          Data rozpoczęcia: 01.03.2022 r.

–          Okres pracy przy projekcie: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć drogą e-mailową na adres rydosz@agh.edu.pl następujące dokumenty:

1)      życiorys,

2)      list motywacyjny;

3)      zaświadczenie o statusie doktoranta

4)      oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie