Fundusze europejskie

Szkolenia planowane

certyfikowane szkolenia zawodowe – projektowania urządzeń zgodnie z dyrektywami UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej – (EMC).

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA STUDENTÓW WIEiT – WARTOŚĆ RYNKOWA SZKOLENIA 4 tyś.

 szkolenia planowane są w semestrze letnim 2020/21

 Rekrutacja na szkolenia ciągła.

 DOKUMENTY DO POBRANIA do szkolenia EMC:

regulamin rekrutacji

załącznik 1(zgłoszenie)

załącznik 2 (oświadczenie o niepełnosprawności)

załącznik 3 (dane)

załącznik 4 (RODO)

załącznik 5 (monit.)

certyfikowane szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (szkolenie i egzamin on-line). Uprawnienia SEP Grupa G-1.

 Edycja III – szkolenie planowane na 2021 – rekrutacja rozpoczęta

 DOKUMENTY DO POBRANIA do szkolenia EMC:

regulamin rekrutacji

załącznik 1(zgłoszenie)

załącznik 2 (oświadczenie o niepełnosprawności)

załącznik 3 (dane)

załącznik 4 (RODO)

załącznik 5 (monit.)

Warsztaty kształcące kompetencje w zakresie przedsiębiorczości – zakładanie startupów:  np. Lean Startup – to jeden z  programów warsztatowych przygotowujący do prowadzenia własnej firmy. Zajęcia będą obejmowały:

  • Wprowadzenie do Lean Software Development z uwzględnieniem pozostałych metod zwinnego wytwarzania systemów i urządzeń IT w tym Agile,Kanban, Scrum.
  • Wprowadzenie do Lean Startup oraz biznesowego podejścia do wytwarzania systemów i urządzeń IT
  • Metoda Lean Startup+ warsztaty ćwiczące tę metodę.

Szkolenia zakończone

SCRUM- certyfikowane szkolenie zawodowe z egzaminem prowadzące do uzyskania certyfikatu z z kompetencji zawodowych SCRUM Master Certified (SMC)

Bezpłatne szkolenia i egzaminy British Council na poziomie FCE oraz CAE

Przedmioty zmodyfikowane w ramach POWER 3.5

– Bezpieczeństwo lokalnych sieci komputerowych

– Architektura chmury obliczeniowej

– Machine learning in networking

– Matematyka w analizie sieci i systemów

– Bezpieczeństwo sieci korporacyjnych

– Technika mikroprocesorowa

– Systemy i sieci telekomunikacyjne

 – Systemy dedykowane w układach programowalnych

 – Analogowe układy elektroniczne

 – Podstawy transmisji danych

 – Sieci transmisji danych

– Teoria współbieżności

– Programowanie obiektowe

– Technologie obiektowe-2

– Przetwarzanie języka naturalnego

– Algorytmy grafowe

– Algorytmy geometryczne

 – Eksploracja danych

 – Sztuczna inteligencja w systemach informatycznych

 – Systemy rozproszone

 – Programowanie w językach Erlang i Elixir

Realizowane projekty w ramach POWER 3.5

Podnoszenie kompetencji dydaktycznych pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Wydziału IET realizowane było w ramach programu POWER (POWR.03.014.00-00-D002/16) w następujących obszarach:

  1. znajomości języka angielskiego,
  2. zarządzania bezpieczeństwem informacji w procesie dydaktycznym,
  3. stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych.

W projekcie realizowany został szereg szkoleń, w których udział był bezpłatny i  możliwy w oparciu o zgłoszenia od zainteresowanych przy zachowaniu zasady równości szans w zakresie dostępu oraz niedyskryminacji. Podczas rekrutacji uwzględniane były specjalne potrzeby osób uczestniczących, pomieszczenia, w których odbywały się szkolenia,  przystosowane były dla osób niepełnosprawnych.

Na każdy z kursów przeprowadzona była odrębna rekrutacja, w formie ankiety, w której przedstawiony był szczegółowy zakres tematyczny proponowanych szkoleń.

POWER 3.4 nauczyciele

Informacje/kontakt mailowy: power-wiet@agh.edu.pl

Dla pracowników naukowo-dydaktycznych

szkolenie podnoszącego kompetencje kadry dydaktycznej wydziału IET w zakresie umiejętności zarządzania informacją w procesie zarządzania projektami prowadzonymi dla wsparcia procesu nauczania. (zakończone)

podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej wydziału IET w zakresie umiejętności zarządzania informacją w procesie zarządzania projektami prowadzonymi dla wsparcia procesu nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych metodyk takich jak metodyki zwinne.

PSM -1 – Professional Scrum Master scrum.org podnoszącego kompetencje kadry dydaktycznej wydziału IET w zakresie: umiejętności zarządzania informacją w procesie zarządzania projektami prowadzonymi dla wsparcia procesu nauczania

szkolenie Certified Information Systems Security Professional z egzaminem certyfikującym. Szkolenieobejmujezagadnienia: Information Security Governance, Risk Management, Information Security Program Develpoment and Management, Information Security Incident Management. (zakończone)

szkolenie Certified Information Security Manager z egzaminem certyfikującym. Szkolenie obejmuje zagadnienia: Security and Risk Management, Asset Security, Security Architecture and Engineering, Communication and Network Security, Identity and Access Management,Security Assessment and Testing, Security Operations, Software Development Security.(zakończone)

MBA – podyplomowe studia menedżerskie typu MBA z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem dla osób zajmujących funkcje kierownicze na wydziale wyższej uczelni.Mają one pozwolić tym osobom  na uzyskanie umiejętności praktycznych, zwiększających skuteczność kierowania procesami w zakresie pełnionej funkcji na uczelni wyższej. (zakończone)

warsztaty dla menadżerów projektów – podstawy zarządzania projektami wg PMBOK lub metodyki ITIL dla kierowników projektów badawczych.

Dla pracowników administracyjnych

szkolenie podnoszące kompetencje w zakresie umiejętności rozwiązywania konfliktów i komunikacji. (zakończone)

Kurs w zakresie realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich -wprowadzenie do przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Kurs i warsztaty w zakresie wsparcia realizacji/zarządzania projektów/mi – jak bezpiecznie realizować projekt współfinansowany ze środków unijnych.