Oferta Pracy OPUS NCN

Instytut Elektroniki: Kierownik projektu prof. dr hab. inż. Krzysztof Wincza

Nazwa Jednostki: akademia górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

nazwa stanowiska: stypendysta/ Student  (1 etat)

Wymagania formalne:

  • Ukończone studia I stopnia w dyscyplinie Elektronika lub pokrewnym
  • znajomość podstawowych zagadnień poruszanych w inżynierii mikrofalowej
  • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem mikrofalowych układów scalonych na bazie arsenku galu (GaAs) lub azotku galu (GaN)
  • znajomość środowisk symulacyjnych stosowanych w inżynierii mikrofalowej np. Cadence AWR Microwave Office, HFSS
  • motywacja do pracy naukowej zarówno eksperymentalnej jak i teoretycznej oraz chęć rozwijania się w nowej tematyce związanej z projektem
  • mile widziany obroniony projekt inżynierski o tematyce związanej z mikrofalowymi układami scalonymi

Opis zadań:

Oferta dotyczy pracy w projekcie OPUS NCN „Badania realizowalności quasi-idealnych sekcji sprzężonych w technologiach monolitycznych i ich wykorzystanie w projektowaniu mikrofalowych układów scalonych.” Osoba otrzymująca stypendium w charakterze stypendysty – studenta, będzie brała udział w realizacji następujących zadań:

– symulacje elektromagnetyczne scalonych struktur mikrofalowych zawierających sekcje sprzężonych linii transmisyjnych

– przygotowanie masek technologicznych układów scalonych w celach fabrykacyjnych i ich weryfikacja z punktu widzenia reguł projektowych DRC, ERC

– pomiary parametrów zaprojektowanych mikrofalowych układów scalonych

– opracowywanie wyników pomiarowych i symulacyjnych

Termin składania ofert: do 25.04.2022r. godz. 23:59

Warunki zatrudnienia:

–         Umowa: stypendialna, 3166 PLN/m-c

–         Data rozpoczęcia:  01.05.2022 rok

–         Okres pracy przy projekcie:  12 miesięcy

        Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.04.2022r.

Forma składania ofert: e-mail

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć drogą e-mailową na adres wincza@agh.edu.pl następujące dokumenty:

1)      życiorys,

2)      list motywacyjny;

3)    oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie