Stypendium w projekcie NCN OPUS 21

Instytut Elektroniki: Kierownik projektu dr hab. inż. Artur Rydosz, prof. AGH

Nazwa Jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Stanowisko: student/doktorant/stypendysta – 1 etat

Wymagania:

1) uczestnik studiów I stopnia (inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich) lub III stopnia (doktoranckich) w obszarze nauk technicznych,
2) wiedza z zakresu języków programowania C/C++, Python (yQT5, PyVisa), programowanie w języku Java
3) znajomość systemów kontroli i automatyzacji dozowania gazów
4) umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych
5) umiejętność integracji i skomunikowania aparatury pomiarowo-sterującej stanowiska do otrzymywania mikrofalowych czujników gazowych.
6) motywacja do pracy naukowej zarówno eksperymentalnej jak i teoretycznej oraz chęć rozwijania się w nowej tematyce związanej z projektem
7) znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
Opis zadań:
Oferta dotyczy pracy w projekcie OPUS 21 NCN „Badania mikrofalowych czujników gazu na bazie wybranych tlenków metali – analiza teoretyczna
i eksperymentalna” (Umowa nr UMO-2021/41/B/ST7/00276).
Kandydat będzie brał udział we wszystkich zadaniach badawczych projektu, w tym w szczególności w przygotowaniu stanowiska otrzymywania nanosensorów mikrofalowych i ich charakteryzacji oraz analizie wyników pod kierunkiem doświadczonych pracowników naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – 21
Termin składania ofert: 2022-06-17, godz. 23:59
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 24.06.2022
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:
– umowa stypendialna- 1000 PLN/m-c
– data rozpoczęcia: 01.07.2022 r.
– czas trwania umowy: 3 miesiące z możliwością przedłużenia

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć droga mailową na adres rydosz@agh.edu.pl następujące dokumenty:
1) życiorys (uwzględniający posiadane umiejętności, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, odbyte praktyki i wyróżnienia),
2) zaświadczenie o uczestnictwie w studiach II lub III stopnia w obszarze nauk technicznych lub przyjęciu na studia magisterskie/doktoranckie w roku akademickim 2021/22
3) list motywacyjny zawierający wyraźnie ustosunkowanie się do zadań przewidzianych w projekcie
4) spis publikacji i wystąpień konferencyjnych

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Kierownika projektu:
dr hab. inż. Artura Rydosza prof. AGH
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków al. Mickiewicza 30,
tel. 12 617 25 94, rydosz@agh.edu.pl

Instytut Elektroniki: Kierownik projektu dr hab. inż. Artur Rydosz, prof. AGH

Nazwa Jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Stanowisko: student/doktorant/stypendysta – 1 etat

Wymagania:

1) uczestnik studiów I stopnia (inżynierskich) lub I stopnia (magisterskich) w obszarze nauk technicznych,
2) wiedza z zakresu języków programowania C/C++, Python, programowanie w języku C#, Arduino
3) znajomość mikrokontrolerów z rodziny ARM Cortex-M, AVR, protokołów komunikacji wykorzystywanych w systemach wbudowanych, umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych
4) umiejętność projektowania i integracji układów elektronicznych w szczególności do stanowiska pomiarowego mikrofalowych czujników gazowych.
5) motywacja do pracy naukowej zarówno eksperymentalnej jak i teoretycznej oraz chęć rozwijania się w nowej tematyce związanej z projektem
6) znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
Opis zadań:
Oferta dotyczy pracy w projekcie OPUS 21 NCN „Badania mikrofalowych czujników gazu na bazie wybranych tlenków metali – analiza teoretyczna
i eksperymentalna” (Umowa nr UMO-2021/41/B/ST7/00276).
Kandydat będzie brał udział we wszystkich zadaniach badawczych projektu, w tym w szczególności w przygotowaniu stanowiska pomiarowego nanosensorów mikrofalowych i ich charakteryzacji oraz analizie wyników pod kierunkiem doświadczonych pracowników naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – 21
Termin składania ofert: 2022-06-17, godz. 23:59
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 24.06.2022
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:
– umowa stypendialna- 1000 PLN/m-c
– data rozpoczęcia: 01.07.2022 r.
– czas trwania umowy: 3 miesiące z możliwością przedłużenia

Dodatkowe informacje:
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć droga mailową na adres rydosz@agh.edu.pl następujące dokumenty:
1) życiorys (uwzględniający posiadane umiejętności, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, odbyte praktyki i wyróżnienia),
2) zaświadczenie o uczestnictwie w studiach II lub III stopnia w obszarze nauk technicznych lub przyjęciu na studia magisterskie/doktoranckie w roku akademickim 2021/22
3) list motywacyjny zawierający wyraźnie ustosunkowanie się do zadań przewidzianych w projekcie
4) spis publikacji i wystąpień konferencyjnych

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Kierownika projektu:
dr hab. inż. Artura Rydosza prof. AGH
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków al. Mickiewicza 30,
tel. 12 617 25 94, rydosz@agh.edu.pl