Projekt międzynarodowy ST - oferta - Instytut Informatyki

Nazwa jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Informatyki (WIEiT)Kraków
Nazwa stanowiska: Stypendysta
Wymagania:

1) Ukończone studia I stopnia (inżynierskie) w zakresie Informatyki
2) Doświadczenie w użytkowaniu technologii Docker i Kubernetes
3) Znajomość języka Python
4) Umiejętność pracy w zespole
5) Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w tworzeniu aplikacji webowych oraz w użytkowaniu pakietów oprogramowania do modelowania hydrologicznego MODFLOW i Hydrus

Opis zadań:

Poniższe zadania związane są z udziałem stypendysty w projekcie „Nowe rozwiązania w zakresie asymilacji i przekazywania danych dla ulepszenia modeli i prognoz hydrologicznych” w ramach międzynarodowego konkursu „CHIST-ERA Call 2019” (CHIST-ERA-19-CES-006)
• Utworzenie usług REST umożliwiających zdalne wykonywanie modeli hydrologicznych (np. Hydrus, MODFLOW, SWAT), oraz ich sprzężenia
• Utworzenie aplikacji webowej umożliwiającej konfigurowanie i zlecanie wykonania symulacji hydrologicznych
• Wykonanie wdrożenia w/w modułów oprogramowania w platformie Kubernetes

Typ konkursu NCN: Projekt międzynarodowy – ST
Termin składania ofert: 29 marca 2022, 00:00
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Przedmiotem konkursu jest stypendium w wysokości 3000 PLN brutto miesięcznie, wypłacane w miesięcznych transzach w okresie realizacji zadań: 1/04/2022-30/09/2022.

Dodatkowe informacje:

Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych oraz otrzymanych wyróżnień i stypendiów, udziału w projektach badawczych, warsztatach i szkoleniach naukowych.

Wymagane dokumenty:
– Podanie;
– CV (zawierające informacje o dorobku naukowym, doświadczeniu badawczym, publikacjach, referatach na konferencjach, stażach, szkoleniach, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach itp.);
– List motywacyjny;
– Odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje;
– Podpisaną „Zgodę na przetwarzanie danych”, po zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną” – formularz znajduje się pod adresem: https://www.agh.edu.pl/rodo/prawo/aktualnie-obowiazujace-w-agh-wzory-dokumentow/
Informacje kontaktowe (w tym adres e-mail).

Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Komisja konkursowa ocenia wnioski kandydatów zgodnie z kryteriami zawartymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH NCN W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI i przyznaje stypendia naukowe kandydatowi, który otrzyma najwyższą pozycję na liście rankingowej. Stypendium naukowe może zostać przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej, w sytuacji gdy laureat konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendialnej. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia laureata. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 marca 2022 r. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: balis@agh.edu.pl w terminie do 29 marca 2022 podając w tytule „<Imię.Nazwisko> – Konkurs na stypendium naukowe”.

Data dodania ogłoszenia: 2022-03-14