PRZEWÓD DOKTORSKI

Dokumentacja potrzebna do wszczęcia przewodu doktorskiego:

 • uzupełniony wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego.
 • podanie do Dziekana Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji prof. dr hab. inż. Sławomira Gruszczyńskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego z wyszczególnieniem:

–        tematu rozprawy w języku polskim i angielskim,

–        nazwiska proponowanego promotora, stopnia lub tytułu naukowego oraz miejsca jego podstawowego zatrudnienia,

–         przybliżonej daty złożenia rozprawy doktorskiej,

–        informacji o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia naukowego doktora,

–        informacji o zadeklarowanym egzaminie z dyscypliny dodatkowej (ekonomia, filozofia…),

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magistra lub magistra inżyniera,
 • tezy rozprawy (lub jasno określone przewidywane rezultaty rozprawy doktorskiej),
 • uzasadnienie ważności i celowości podejmowanej tematyki rozprawy doktorskiej,
 • wykaz prac naukowych lub twórczych prac zawodowych,
 • życiorys w dowolnej formie,
 • opinię kierownika jednostki zatrudniającej lub kierownika Studiów Doktoranckich przy Wydziale IET,
 • dokumentacja (protokół, lista obecności, ogłoszenie o seminarium) z seminarium naukowego przeprowadzonego w jednym z Instytutów Wydziału; konieczność przedstawienia dokumentacji nie dotyczy kandydata będącego pracownikiem Wydziału lub uczestnikiem Studiów Doktoranckich przy Wydziale IET,
 • opinię proponowanego promotora zawierającą jego zgodę na przyjęcie roli promotora oraz określenie dyscypliny rozprawy (zgodnej z uprawnieniami Wydziału),
 • zobowiązanie o pokryciu kosztów związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego na Wydziale (zobowiązanie nie dotyczy pracowników Wydziału lub uczestników Studiów Doktoranckich).

Dokumentacja powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu i złożona w Biurze Dziekana p.1.22 D-17 w nieopisanej białej kartonowej teczce. Proszę zwrócić uwagę na podpisy pod wszystkimi dokumentami.

Sprawa wszczęcia jest dyskutowana po skompletowaniu dokumentacji, w trakcie spotkania, w którym biorą udział Dziekan prof. dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński, Prodziekan ds. Nauki Prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko, proponowany promotor i sam Zainteresowany. Termin takiego spotkania proszę ustalić w Biurze Dziekana tel. 12 617 59-10