Dokumenty do pobrania

Ważne informacje

Stypendium socjalne na rok akademicki 2022/2023

Procedura ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego

 1. zgromadzenie dokumentów określających sytuację materialną studenta i jego rodziny według wykazu dokumentów znajdującego się na stronie Działu Spraw Studenckich
 2. wypełnienie i złożenie wniosku oraz oświadczenia o dochodach w systemie USOSweb. Do USOS-a proszę nie wpisywać: kwot zasiłków rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego, pomocy społecznej, świadczenia wychowawczego (500+), stypendiów szkolnych i studenckich. Wymienione formy pomocy nie są doliczane do dochodu rodziny.
 3. wydrukowanie i podpisanie wniosku oraz oświadczenia o dochodach
 4. wysłanie wniosku i oświadczenia o dochodach wraz z dokumentami na adres:

AGH

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sekcja Socjalno-Stypendialna

lub

włożyć wniosek z dokumentami do koperty formatu A4, zaadresować jak wyżej i całość włożyć do skrzynki mieszczącej się przy drzwiach obok pokoju nr 1 w budynku D5 (w godz. od 7 do 19)

albo dostarczyć dokumenty do dziekanatu.

UWAGA!

 1. Prosimy nie zszywać dokumentów.
 2. Kopie dokumentów wymagają przedłożenia do wglądu ich oryginałów.

W przypadku wątpliwości prosimy studentów o kontakt mailowy lub telefoniczny.                                                       

Stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2022/2023

 Procedura ubiegania się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

 1. złożenie wniosku w systemie USOSweb
 2. wydrukowanie i podpisanie wniosku
 3. przesłanie wniosku i kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy tylko tych studentów, których oryginał orzeczenia przedkładany był do wglądu w dziekanacie w poprzednich latach) na adres:

AGH

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sekcja Socjalno-Stypendialna (lub Dziekanat Studiów Niestacjonarnych w przypadku studentów studiów niestacjonarnych)

lub

włożyć wniosek z dokumentami do koperty formatu A4, zaadresować jak wyżej i całość włożyć do skrzynki mieszczącej się przy drzwiach obok pokoju nr 1 w budynku D5 (w godz. od 7 do 19)

albo dostarczyć je do dziekanatu.

Kopie dokumentów wymagają przedłożenia do wglądu ich oryginałów.

Procedura ubiegania się o przyznanie zapomogi

 1. złożenie wniosku w systemie USOSweb
 2. wydrukowanie i podpisanie wniosku
 3. wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej (oraz informacją
  o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 14 RODO dotyczącą członków rodziny studenta w przypadku przedłożenia dokumentów zawierających informacje o stanie ich zdrowia) proszę włożyć do koperty (napisać na niej: wniosek o zapomogę), a potem do skrzynki mieszczącej się przy drzwiach obok pokoju nr 1 w budynku D5 (w godz. od 7 do 19)

lub przesłać na adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Sekcja Socjalno-Stypendialna (w przypadku studiów stacjonarnych) lub Dziekanat Studiów Niestacjonarnych (w przypadku studentów studiów niestacjonarnych)

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

albo dostarczyć dokumenty bezpośrednio do dziekanatu.

Szczegółowe informacje na temat zapomóg zawarte są w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Stypendium Rektora dla studentów I roku I stopnia na rok akademicki 2022/2023

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Procedura ubiegania się o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów dla studentów I roku I stopnia:

 1. wygenerowanie wniosku w systemie USOS, wydrukowanie, podpisanie
 2. przesłanie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia na adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza

Dział Spraw Studenckich

Sekcja Świadczeń Pomocy Materialnej

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

lub

w zaklejonej i zaadresowanej (jak wyżej) kopercie formatu A4 pozostawić wniosek wraz z dokumentami w skrzynce znajdującej się na portierni w budynku C1. Proszę dopisać na kopercie: wniosek o stypendium rektora.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium podane są w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.