Rekrutacja do programu Erasmus + : wyjazdy na studia i praktyki w 2021/22

Zgłoszenia do programu Erasmus+ będą przyjmowane tylko do 8 kwietnia 2021. Jest to termin nieprzekraczalny, gdyż do 15 kwietnia lista i dokumenty studentów mają się już znaleźć w DWZ do dalszej kwalifikacji w AGH.

Należy dokładnie zapoznać się z zasadami rekrutacji na stronie Erasmus+ AGH.

  1. Studia

Ważne: ze względu na sytuację epidemiczną, w tym terminie można aplikować tylko na semestr zimowy. Aplikacje na semestr letni odbędą się jesienią. 

Aplikować można do uczelni zgodnie z aktualnym wykazem umów

W ankiecie rekrutacyjnej w pozycji “planowane studia zagraniczne” można wskazać maksymalnie trzy uczelnie docelowe, w kolejności preferencji. W przypadku braku miejsc pierwszeństwo mają studenci danego kierunku, następnie studenci z WIEiT, a w dalszej kolejności studenci Wydziałów pokrewnych. 

Przed wybraniem uczelni studenci są zobowiązani do:

  • upewnienia się, że w ofercie uczelni są prowadzone w języku angielskim przedmioty zbliżone do naszego programu studiów; porównać syllabusy
  • weryfikacji terminu nominacji  w uczelni partnerskiej, a w razie konieczności (np. termin nominacji przed 15 kwietnia) poproszenia Koordynatora umowy o wcześniejszą wstępną nominację
  1. Praktyki

Instytucję – miejsce odbywania praktyk należy znaleźć we własnym zakresie. Studenci informatyki mogą również skorzystać z oferty firm współpracujących z Instytutem Informatyki.

  1. Wymagane dokumenty i gdzie należy je przesyłać

Na etapie rekrutacji do zgłoszenia wymagane są:

  • Wypełniona czytelnie (elektronicznie) ankieta rekrutacyjna na studia lub praktyki według wzoru ze strony http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/dokumenty. Można skorzystać z ankiet w wersji edytowalnej – studia / praktyki (Uwaga: nie wolno zmieniać układu dokumentów, może to skutkować odrzuceniem aplikacji.) 
  • Skan certyfikatu językowego (język angielski, opcjonalnie i dodatkowo: język kraju docelowego)

Powyższe dokumenty należy przesyłać na następujące adresy e-mail: